Dřevostavby jsou náš program

Dietrich's Verze 22
Přehled nejdůležitějších novinek

Dřevostavby jsou nyní v módě jako ještě nikdy předtím! V nové Verzi 22 jsme vzali v potaz tento trend a jeho nadále se zvyšující požadavky. Díky technologiím společnosti Dietrich’s máte tak k dispozici optimální digitální nástroj pro kontinuální CAD/CAM proces tvorby přidané hodnoty v oblasti dřevostaveb. 

Návrh – Konstrukce – Výpočet – Výroba.

Co můžete očekávat?

Na jedné straně jsou to rozsáhlé aktualizační služby, díky nimž Vaše Smlouva o softwarové podpoře a údržbě získává ještě větší hodnotu.  S funkcemi jako základní pohledy, propojení 3D webového prohlížeče s cloudovým úložištěm, nebo s kompletně přepracovaným Do-/Undo- procesem se jednoduše stanete lepšími, rychlejšími a efektivnějšími.    

Na druhé straně jsou to nové moduly Mračna bodů a Montážní řád. Obě tyto technologie jsou skutečnými inovacemi, bez kterých si již brzy nebudete umět představit svou digitální přípravu výroby. Tak jako tento uživatel:

Návrh / Konstrukce

Nový modul: Mračna bodů v systému

Pokud pracujete na projektu existující budovy, vložte tuto existující budovu do projektu! U přestavby nebo rekonstrukce existujících budov nasnímáte původní stav pomocí moderní měřící techniky, nejlépe laserovým skenerem. Vytvoří se miliony měřících bodů, takzvané mračno bodů. S novým modulem nyní můžete načíst mračno bodů přímo do Konstrukčního programu Dietrich's a pracovat přímo v něm.  Navrhování a konstrukce tak vychází přímo z reality.

Aby to bylo možné, obrovský gigabytový soubor mračna bodů lze zmenšit, a tak s ním plynule pracovat na CAD-počítači. Za tímto účelem systém nabízí nové techniky filtrů, komfortní zarovnání a oddělení ploch (tzv. clip boxy). Části takto připraveného mračna bodů lze uložit jako scénu a kdykoliv rychle načíst. Mračno bodů jakékoli velikosti lze použít plynule a komfortně tím, že jej rozložíte na dílčí scény.

Pro přímou práci s mračnem bodů máte k dispozici následující funkce:

 • Body lze vybrat jako 3D body. Používají se přímo jako referenční body pro zadávání a umístění do určité pozice, nebo pro zjišťování vzdáleností.
 • V pracovních rovinách mají mračna bodů svůj vlastní clipbox, pomocí kterého lze mračno bodů dále redukovat na situaci kterou si vyžaduje Váš konkrétní případ. To zvyšuje přehlednost a zabraňuje výběru nesprávných bodů.
 • Podle Vašeho clipboxu se v pracovních rovinách vygenerují ortofotografie. Tyto umožňují pohodlné zadávání výkresových prvků jako jsou čáry, kružnice ale i kóty. Zadávání čar podporuje přizpůsobení mračna bodů pro CAD.
 • Nastavitelná oblast z mračna bodů je také k dispozici jako orotofotografie pro jednotlivá podlaží. Získáte tak ideální základ pro zadávání například stěn s okenními a dveřními otvory.

Modul Mračno bodů dokáže zpracovávat data ve formátu E57, které poskytují všichni výrobci laserových skenerů. Můžete si vybrat svůj vlastní skener nebo můžete využít mračna bodů od partnerů či poskytovatelů služeb, kteří vám skenování poskytují.

Náhledy půdorysu

Půdorys je základem mnoha úkolů v dřevostavbách, počínaje návrhem projektu až po výstavbu.

Požadavky na zobrazení a zobrazované informace závisí na daném úkolu. S novou funkcí Náhledy půdorysu dáváme k dispozici možnost individuálního přizpůsobení zobrazení půdorysu.

Pro každé podlaží lze vytvořit libovolný počet náhledů půdorysu. Každý náhled půdorysu má své identifikační číslo a charakteristický název. Z hlediska nastavení obsahuje zobrazení na obrazovce, automatické kótování a popisky a viditelnost vrstev. Náhled půdorysu lze také omezit na jeden výřez.

Pokud nyní vyberete jakýkoliv náhled půdorysu, aktivují se jeho nastavení a na obrazovce budete mít zobrazení, které odpovídá tomuto úkolu.  A jediným kliknutím se dostanete na další zobrazení pro jiný úkol. 

Prvky výkresů jako jsou čáry, kružnice, texty a kóty, které se zadávají v náhledu půdorysu, jsou jeho součástí.  Toho lze také použít k ovládání jeho zobrazení.  Není nutné vytvářet více variant vrstev.  Protože tyto prvky výkresů lze zobrazit i v jiných náhledech půdorysu, stačí je zadat pouze jednou. 

Váš půdorys, tedy stěny, okna a dveře, lze upravovat v kterémkoliv přednastaveném náhledu půdorysu, tedy lze zadávat stěny, posouvat je atd. Úpravy se provádějí v souvislostech, které jsou pro ně nejvhodnější. A okamžitě jsou k dispozici ve všech náhledech půdorysu. 

Typické jsou náhledy půdorysu pro přípravu požadovaných výkresů. Tak můžete například kompletně připravit podlaží pro výkresovou dokumentaci, tedy včetně textů, rozměrů a dalších grafických doplňků. Náhled půdorysu se pak uloží pouze pro skutečnou výkresovou dokumentaci.  Na samotném výkresu prakticky nejsou provedeny žádné následné úpravy.  Velkou výhodou náhledu půdorysu v konstrukci je možnost jej upravovat a kontrolovat ihned po provedení změn v budově.  S novou funkcí se již nemusíte přepínat mezi jednotlivými výkresy.

Nastavení náhledů půdorysu lze pomocí obvyklých funkcí přenést i do jiných projektů. Nebo si můžete jinak prázdnou budovu uložit se všemi náhledy půdorysu jako šablonu.  Při tvorbě nového projektu začněte s některou ze svých šablon, všechny náhledy půdorysu jsou již vytvořeny, a tak je stavba již optimálně připravena.

Správa výkresů, dialogy, libovolná čísla výkresů

Ve složitých projektech často vznikají stovky výkresů. Nová dialogová okna pro správu výkresů a zvětšený rozsah číslování výkresů, podporují práci s velkým počtem výkresů. Dialogová okna činí uspořádání srozumitelnějším a umožňují spolehlivou navigaci.

Stromové zobrazení kategorií a volitelné zobrazení přiřazeného umístění konstrukce vytváří jednoduchý přehled o výkresech.  Funkce dynamického filtru okamžitě zredukuje zobrazení pouze na požadované výkresy.   A pokud potřebujete grafický náhled pro přesnou identifikaci, pomocí dynamických dialogových oken můžete nyní využít celou obrazovku.

Čísla pro označení výkresů mohou mít nyní libovolnou délku. Lze taky použít „výmluvné slovní“ označení.  Jako např. označení „Výkres stěny“ v názvu vypovídá mnohé o obsahu. Výkresy mohou být jasně strukturované, například všechny výkresy stěn v přízemí mohou začínat na „VS_PR_“. Pokud jsou z výkresů generovány PDF soubory pro předávání nebo správu dokumentů, lze nyní číslo výkresu účelně použít jako název souboru.  Spojitost s výkresem zůstává vždy zřejmá.

Konstrukce: Kopírování stavebních prvků ve střešní konstrukci

V konstrukčním programu Dietrich's se jednotlivé konstrukční prvky střešní konstrukce zadávají rychle a pohodlně pomocí parametrických vstupních hodnot. Pokud se změní geometrie střechy, hodnoty budou adekvátně upraveny.  Pokud jsou na jiných střešních plochách požadovány stejné nebo podobné jednotlivé konstrukční prvky nebo jsou přidány později, nová funkce kopírování prvků střešní konstrukce Vám nabízí optimální způsob práce. Nemusíte znovu vybírat a kontrolovat příslušná nastavení, stačí jednoduše zkopírovat stávající prvky.  Samozřejmě že kopírované prvky se v závislosti na svých parametrech přirozeně adaptují na novou situaci, takže i v nové situaci se vytvoří správné osedlání krokve na vaznici. Manuálně provedené úpravy na původních prvcích jsou také převzaty. Typickým příkladem je kombinované opracování zhlaví.

Kombinované prvky: Opakované načtení a výpočet

Od začátku projektování až po zahájení výroby často uplyne hodně času.  Během této doby často dochází ke změnám konstrukce.  Mění se použité materiály, kování nebo byly nalezeny lepší postupy strojního obrábění. Pro zefektivnění práce se v procesu projektování používají různé kombinované prvky. Kombinované prvky se v průběhu času přizpůsobují novým požadavkům. Nyní to funguje tak, že tyto přizpůsobené kombinované prvky je třeba převzít do právě zpracovávaných a hotových projektů. Pomocí nové funkce se kombinované prvky načtou a přepočítají pouhým stisknutím tlačítka. Umístění a nastavené hodnoty zůstanou přitom zachovány.  Své současné výrobní standardy můžete s minimálním úsilím použít i v projektech, které jsou již hotové.

Citace uživatele o novém modulu mračna bodů

Patří Vám obrovská pochvala za vytvoření modulu mračna bodů, který nám tolik usnadňuje náš život. Naprosto úžasně vyřešená věc! Pokud jde o práci se stávajícími budovami a její řešení pomocí mračna bodů jsem toho názoru, že budoucnost 3D laserových skenerů má stejný potenciál jako někdejší cesta od kreslícího stolu ke CADu.

Schatten

Výroba

Nový modul: Montážní řád v konstrukčním programu a v plánování nakládky

Na cestě k hotové stavbě jsou logistika a montáž po výrobě klíčovými fázemi projektu. Optimální předplánování těchto fází zajišťuje ekonomickou úspěšnost projektu. Již ve verzi V21 jsme pomocí plánování nakládky umožnili plánování logistiky.

Pomocí modulu Montážní řád je nyní také k dispozici ideální nástroj pro plánování a přípravu posloupnosti montáže. Montážní řád lze použít samostatně k optimalizaci procesu výstavby. Optimálních výsledků lze dosáhnout v kombinaci s plánováním nakládky, kde lze jako východisko použít montážní řád. Montážní řád má navíc také silný vliv na posloupnost výrobních procesů a měl by být brán v úvahu v procesu řízení výroby.

Montážní řád lze přiřadit pro komponenty, které jsou namontovány na konstrukci jako celek.  Mohou to být jednotlivé stavební prvky jako jsou vaznice, ale i celé konstrukční celky, stěnové, stropní a střešní sestavy. Odpovídají tedy komponentům nakládky.  Ty lze podle potřeby libovolně třídit v montážním řádu.   Touto metodou nový modul zajišťuje, že konstrukční element konstrukčního celku nemůže být zároveň klasifikován jako samostatný konstrukční prvek.

Montážní řád může být libovolně strukturován v jakékoli hloubce a v závislosti na velikosti: 1. Sekce stavby / 1.1 PR Vnější stěny / 1.2 PR Vnitřní stěny atd. Výsledná stromová struktura enormně zvyšuje přehlednost.

Sekce se doplňují komponenty nakládky v příslušném pořadí.  To se provádí ručně pomocí komfortní funkce pouhým kliknutím v požadovaném pořadí.  Ovšem optimální je naplnit sekce s použitím programu: za tímto účelem si můžete sami definovat rozsáhlá pravidla, jako například všechny stěnové prvky přízemí a pořadí podle čísla stěny. Celou stromovou strukturu se sekcemi a pravidly lze také uložit do prázdného projektu budovy jako šablonu a poté ji použít pro nový projekt. Díky tomuto vynikajícímu postupu lze v konstrukčním programu vygenerovat montážní řád do značné míry pouhým stisknutím tlačítka.

Montážní řád může být následně velmi intuitivně zpracován jeho grafickým posouváním ve stromové struktuře. Vždy máte vizuální kontrolu: aktuálně označené komponenty nakládky jsou ve stromové struktuře zvýrazněny, komponenty nakládky, které již byly začleněny, mohou být zobrazeny odlišně, nebo mohou být skryty. 

Pozice nakládky se rovněž převezme do montážního řádu. Komponenty nakládky jsou pro nakládku automaticky nabízeny v příslušném pořadí.  Stav nakládky jednotlivých komponentů nakládky je také zobrazen ve stromové struktuře montážního řádu.  Protože nakládka může naopak ovlivnit montážní řád, lze zde montážní řád editovat stejným způsobem, jako v samotném konstrukčním programu.

Ideální, ergonomickou kontrolu montážního řádu nabízí funkce Ukázka montážního řádu.  Proces nastavení montážního řádu je k dispozici také ve filmu.  Film lze pozastavit a přehrát krok za krokem, nebo po částech.  Komponent nakládky, který byl právě vytvořen, je zvýrazněn jak v konstrukci budovy, tak i na vozidle (pozice nakládky). Taky lze vizuálně zkontrolovat, zda je na staveništi možná jak plánovaná vykládka, tak i montáž.

Výsledkem je soupiska montážního řádu, kterou lze vygenerovat jako prostý text, nebo jako soubor CSV nebo pomocí speciálního převodu jako soubor pro Excel.  S nastavitelným rozsahem informací jsou výřezy a jednotlivé komponenty nakládky uvedeny v montážním řádu, ve kterém byly vyhotovené. Do pozice nakládky může být ještě doplněno i vozidlo, pomocný text nakládky a rovina nakládky.

Jako aktuální výsledek pro použití při nakládce a na staveništi je montážní řád exportován také do modulu 3D webový prohlížeč. (Je zapotřebí mít k dispozici příslušný modul). Pozice komponentu nakládky na vozidle a v budově se zobrazí na jakémkoli tabletu nebo chytrém telefonu.  Komponenty nakládky lze graficky zakliknout nebo vyhledat.  Pro vyhledávání je možné zadat přímo výrobní číslo nebo načíst QR kód, který je umístěn na každém reálném komponentu nakládky.  Proces montáže lze také přehrát jako film ve 3D webovém prohlížeči, a tak slouží jako optimální pomůcka pro ty, kteří proces montáže provádějí.

Digitální komunikace

Komunikace: 3D webový prohlížeč

3D webový prohlížeč Dietrich's se již etabloval jako důležitý prvek komunikace s klienty, v jejich vlastním týmu nebo s dalšími účastníky projektu.   Pomocí jednoduchého ovládání bez instalace nabízí názorné 3D zobrazení struktury budovy s informacemi o komponentech stavby.  Také ve Verzi V22 na Vás čekají ve 3D webovém prohlížeči zajímavá vylepšení.

3D webový prohlížeč, cloudová služba

3D webový prohlížeč lze spustit bez instalace v podstatě v každém webovém prohlížeči jako HTML soubor. Jako službu s platnou S&B Smlouvou o softwarové podpoře a údržbě nabízíme ihned možnost uložit tento HTML soubor do cloudového úložiště Dietrich's a během komunikace pracovat pouze s odkazem na tento soubor.  To nabízí moderní řešení pro následující aspekty:

 • Z bezpečnostních důvodů mnoho e-mailových programů blokuje přílohy s HTML soubory. Vzhledem k tomu, že je odeslán pouze odkaz, e-mailová pošta nyní také dorazí bezpečně. Navíc velikost e-mailu je zanedbatelně malá, protože se odesílá pouze odkaz a žádný soubor.
 • Na zařízeních s operačními systémy iOS lze místní soubory HTML spouštět pouze bez grafiky. U souboru otevřeného přes odkaz https připojení to není žádný problém. 3D webový prohlížeč je k dispozici také na operačních systémech iOS.

Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašich partnerů také zajišťujeme, že v této cloudové službě lze vyměňovat pouze originální soubory 3D webového prohlížeče společnosti Dietrich's.

3D webový prohlížeč, Vyhledávání, QR Code

3D webový prohlížeč se používá jako moderní nástroj při nakládce a na staveništi. Pozice komponentů nakládky vozidla a budovy lze zobrazit na libovolném tabletu. Kromě toho se zobrazí i další informace, jako jsou rozměry a hmotnost.

Komponent nakládky lze graficky vybrat, nebo najít pomocí funkce vyhledávání. Pro vyhledávání lze přímo zadat pořadové číslo, číslo sestavy nebo čísla segmentu.  Anebo načtení QR kódu na reálném komponentu nakládky je v praxi častokrát jednodušší než jeho psaní.

Nové moduly: Import / Export rozhraní pro STEP a IGES

Komunikace s ostatními účastníky projektu je založena na řadě rozhraní. Rozhraní STEP a IGES jsou velmi běžné v ocelových konstrukcích. S novým importním rozhraním STEP / IGES můžete do svého projektu začlenit ocelové konstrukce. Tento datový formát se také používá pro výměnu dat v systémech pro TZB (technická zařízení budov).

Naopak s novým exportním rozhraním STEP / IGES můžete svým projektovým partnerům předávat ocelové díly do výroby. Díky tomu je konstrukce převedena do příslušných programů pro kovové konstrukce a připravena pro řízené obráběcí stroje. Zejména otvory jsou exportovány takovým způsobem, že je lze v cílovém systému rozpoznat.

Plošné objekty v konstrukci budovy, převod z IFC

Konkrétně v TZB nejsou komponenty zobrazovány jako uzavřená pevná tělesa, ale pouze jako plošné objekty. Plech ventilačního potrubí není vytvořen jako těleso, ale pouze jako plocha.  V odpovídajících rozhraních, zejména IFC, jsou tyto komponenty definovány také jako plošné objekty. Tyto plošné objekty lze nyní přenést do konstrukce a tam je spravovat.  To nabízí řadu výhod:

 • Zobrazení na obrazovce je přehledné, protože lze pracovat s texturami nebo skrytými hranami.
 • Lze z nich dělat výstupy a strukturovat je jako jednotlivé konstrukční prvky: Přiřadit k prvkům budovy, konstrukčním celkům atd., změnit vlastnosti, jako jsou identifikační čísla, barvy, sady textur. Výstup na výkresy (v případě potřeby skrytý a označený) a v materiálových soupiskách.

Plošné objekty pomocí importů taktéž umožňují použitelný přenos poškozených nebo špatně definovaných těles.

A navíc se plošné objekty mohou vkládat do konstrukce budovy jako jiné konstrukční elementy:

 • Kopírování a zrcadlení umožňuje reprodukování.
 • Pomocí funkce Dlouhý/Krátký lze upravit tvar, což je důležité například u ventilačních trubek.
 • Uložením do knihoven těles jsou také zpřístupněny pro další projekty.
Novinky V22 jako PDF dokument
Zde máte možnost stáhnout novinky V22 jako dokument PDF
Stažení letáku V22 Schatten

Ergonomie

Nový modul: Modul vzdáleného přístupu

Neues Modul: Remote-Modus

Požadavky posledních let dodaly digitalizaci značnou dávku dynamiky téměř ve všech společnostech. Mnoho společností zabývajících se dřevostavbami čelilo nebo čelí výzvě zajistit svým zaměstnancům bezpečný přístup k firemním zdrojům, Dietrich’s aplikacím a projektovým datům, aby byli schopni produktivně pracovat z domu.

Softwarový program Dietrich’s svým okamžitě přístupným „Modulem vzdáleného přístupu“ podporuje práci ve složitých, výpočetně a graficky náročných virtuálních CAD prostředích.

Aplikace společnosti Dietrich’s jsou optimalizovány pro technické osobitosti a vysoké požadavky vzdáleného prostředí.  Lze optimálně využívat všechny aplikace a funkce ve 2D nebo 3D. Tak je například možné intenzivní uživatelské ovládání CAD pomocí myši a klávesnice při nejvyšší možné úrovni uživatelského komfortu a bezztrátového zobrazení. Můžete těžit z vysoce výkonné virtualizace včetně velice kvalitního zobrazení na 4k monitorech. Získáte nejmodernější zobrazovací technologii a vysoký uživatelský komfort.

Modul vzdáleného přístupu umožňuje centrální správu a tím snižuje náklady a podporu.  Výhodou centrální správy je kromě snížení nákladů na instalaci a údržbu také vyšší spolehlivost a ochrana dat. Všechny Dietrich’s aplikace, data a projekty jsou vždy aktuální. Jako vedlejší efekt lze také pomocí virtuálních serverů a virtuálních stolních počítačů snížit náklady na každé CAD pracovní místo. 

S výběrem a integrací softwarových řešení Dietrich’s do Vašeho virtuálního prostředí Vám rádi pomůžeme. Dietrich’s nabízí profesionální podporu při implementaci licencí a vytváří technické předpoklady pro virtualizaci budoucích CAD pracovních stanic domácí kanceláře.

Paletová okna

Jedna funkce definuje, co můžete se softwarem dělat.  Grafické uživatelské rozhraní funkce určuje, zda to chcete dělat.  Díky nové navigaci budov a paletovým oknům je práce v softwarovém programu Dietrich's mnohem snazší a vy jako uživatel si ji užijete ještě více.

Paletová okna lze podle potřeby umístit na obrazovce.  Zůstávají vždy otevřená, takže informace jsou vždy dostupné a lze je okamžitě upravovat.  Pokud nutně potřebujete co nejvíce místa pro grafiku, paletová okna lze stisknutím tlačítka skrýt a zobrazit.  Alternativně k pevně připnuté pozici na obrazovce mohou být paletová okna také použita jako volně pohyblivá okna a rovněž je lze přesunout na druhou obrazovku.

Informace o tělese

Nové informace o tělese jsou také strukturovány jako paletová okna. Informace o tělese na aktuálně vybraných nebo aktivovaných jednotlivých konstrukčních prvcích jsou tak trvale viditelné. Stačí letmý pohled abyste zjistili, zda byl vybrán správný stavební prvek nebo zda bylo přiděleno správné identifikační číslo. Je-li nutná změna, lze ji provést přímo a okamžitě v tomto trvale viditelném paletovém okně.

Kromě toho se zobrazí informace o množství stavebních prvků: počet, běžné metry, plocha desky, objem a hmotnost. To umožňuje rychlou kontrolu hodnověrnosti výběru. Díky tomu je také velmi snadné rychle určit množství pro různé účely: kolik běžných metrů KVH je ve stěně? Kolik BSH potřebuji na vaznice? Údaje o hmotnosti jsou zajímavé zejména při seskupování balíků: protože se při výběru funkce zobrazuje i množství, mohu při seskupování sledovat hmotnost, a tak velmi snadno a přímo zohlednit maximální hmotnost balíků.

Rychlost díky nové Do / Undo metodě

Resetování položek pomocí takzvané Do / Undo (Krok vpřed / Krok zpět) techniky je nepostradatelnou součástí každodenní práce.  Je to nejjednodušší způsob korekce, je kdykoli k dispozici, je jednoduchý a vždy se spustí okamžitě. Metoda Do/Undo byla ve verzi 22 kompletně přepracována a optimalizována. To znamená, že funkce se aktivují podstatně rychleji a obvykle následují okamžitě. V rámci praktických aplikací lze nyní libovolně nastavit počet nastavitelných Do / Undo kroků. Díky nové metodě je to velmi komfortní, protože práce s Do/Undo funkcemi je až 10 krát rychlejší, a to i ve velkých projektech.

Navigace budovy

Navigaci budovy lze přirovnat k přechodu z mapy do navigačního systému. S novými možnostmi, jako je náhled, zvýraznění, zobrazení/skrytí a aktivace se struktura budovy zpřístupňuje na zcela nové úrovni. 

Nyní je okamžitě možné vidět, co patří ke konstrukčnímu celku jako komponent nakládky a které jednotlivé konstrukční prvky jsou dodávány nezávisle. Pokud je třeba v přiřazení něco změnit, lze to spustit přímo a přesně pomocí funkcí „Přidat prvek“ nebo „Vyjmout prvek“.

Pomocí funkcí izolování lze stisknutím tlačítka zmenšit aktuální zobrazení na velikost požadovanou pro aktuální situaci.  Pokud chcete například provádět detailní úpravy na stěně, je optimální, když je zobrazena pouze tato stěna.

Silná vizuální podpora spolu s okamžitě reagujícími funkcemi činí z navigace budovy ústřední prvek při práci na velkých i malých projektech. Je to navigační systém, se kterým jsou jednotlivé konstrukční prvky nebo konstrukční celky ve výrobě i na stavbě ve správný čas na správném místě.

Konstrukční celky, balíky

Konstrukční celky a balíky jsou důležitými stavebními strukturami od výroby až po montáž. Konstrukční celky definují jednotky, které jsou předem sestaveny ve výrobě a dodávány na stavbu jako konstrukční sestava. Balíky nepředstavují smontované prvky, ale definují skupiny pro výrobní kroky, například jednotlivé stavební prvky, které je třeba zpracovat na konkrétním stroji. Přitom jednotlivé stavební prvky mohou patřit do balíku pro strojní zpracování a později mohou být zabudovány do konstrukčního celků. Konstrukční celek a balík musí být na sobě nezávislé.

Tyto struktury jsou nyní oddělené a neustále k dispozici v rámci celého systému. Tímto způsobem můžete logicky strukturovat jak konstrukci (konstrukční celky) tak i procesy (balíky).  Získáte jasnou, důslednou organizaci, která se zohledňuje počínaje zadáváním vstupních údajů až po konečné výsledky v soupiskách, na výkresech a v datech pro přenos na stroj.

Zaujala Vás aktualizace software Dietrich's?
Dejte nám o tom vědět!
Kontaktní formulář Schatten
© 2024 dietrichs.com