Dřevostavby jsou náš program

Dietrich’s verze 19
Přehled nejdůležitějších novinek

Představujeme Vám nejvýznamnější novinky a přehled nejdůležitějších a nejosobitějších nových funkcí, doplněných do Verze 19 programu Dietrich's. S aktualizací programu Dietrich's jeho uživatelé obdrží kompletní seznam nových funkcí i s jejich vlastnostmi a popisem. V seznamu naleznete všechny potřebné informace pro používání jednotlivých nových funkcí, vylepšení a modifikací programu, které jsou v programu Dietrich's k dispozici od Verze 19.

Vy sami rozhodnete o tom, co má pro Vás význam a co je pro Vás důležité pro usnadnění Vaší každodenní práce!

Příjemnou zábavu a hodně úspěchů s novinkami!

Ergonomie

NOVINKA! Pracovní roviny - revoluce v 3D-konstrukci

Zavedení funkce pracovních rovin Vám umožní zcela nový způsob práce a pro práci ve volné konstrukci znamená doslova revoluci. Pracovní roviny spojují výhody 3D-konstrukce s výhodami zadávání v rovině. Zadávání v 3D pomocí pracovních rovin je tak mnohem jednodušší a velmi pohodlné.

 • Pracovní rovinu lze definovat snadno a pohodlně, například výběrem povrchu dílce.
 • Pracovní roviny poskytují nastavitelný rastr, pomocí kterého lze jednoduše měnit jejich polohu a orientaci.
 • Podpora prvků výkresů, linií, kruhových oblouků a kružnic (pomocná geometrie) pro stanovení geometrických tvarů a pro přípravu konstrukce.
 • Rychlá změna, přejmenování, třídění nebo odstranění pomocí známé navigace v konstrukci budovy.
 • V pracovní oblasti OpenGL můžete zobrazení omezit na jednu oblast kolem pracovní roviny (Clipbox).
 • Grafické zadávání 3D funkcí využívá výhody dvourozměrných pracovních rovin

Nová funkce pracovní roviny je součástí aktualizace pro všechny verze DICAM a je k dispozici zdarma našim zákazníkům s platnou smlouvou S&B *.

*(Service & Update)

Vylepšené transparentní zobrazení

Pro transparentní zobrazení v OpenGl (průhledná tělesa) byla zavedena nová metoda s vysokou kvalitou zobrazování a se zobrazením hran. To umožňuje, že stavební prvky ležící za sebou se budou zobrazovat v závislosti od jejich pořadí a posloupnosti. Stav trojrozměrné konstrukce můžete nyní sledovat ještě jednodušeji. Přitom budete mít přístup ke všem hranám a bodům, které by dříve, ve skrytém zobrazení, nebyly viditelné.

Funkce nastavení řad a rozdělování ve funkcích kopírování

S řadami a s rozdělováním objektů se ve své práci potýkáte každý den. Nezáleží na tom, zdali se jedná o čáry, rozteče rastru, nebo o prvky balkonového zábradlí. Vždy je třeba v určitých intervalech, podél nějaké dráhy, něco rozdělit. Nové funkce kopírování Vám od této chvíle nabízí rovněž i větší kontrolu náročných úkolů, například při rozdělování pomocí světlé rozteče při práci s volným světlým odstupem, a to jak u prvků výkresů, tak i u stavebních prvků ve volné konstrukci. Díky okamžitému náhledu na výsledky již během zadávání není třeba provádět nepříjemné pokusy a Vy se již s prvním zadáním hodnot dostanete přímo k cíli.

Optimalizované zobrazení ve výkresech

Od této chvíle budou v případě potřeby dlouhé stavební prvky v oblastech bez opracování zkráceny. To umožní použití větších měřítek. Výkresy jsou nyní mnohem přehlednější, aniž by přitom ztratily své důležité detaily.

Konstrukce

NOVINKA! Rozšíření o další modul: Značky svarových spojů

V moderních dřevostavbách se ve značné míře používají ocelové konstrukce, jako například za účelem přenosu zatížení v případě velkých rozpětí nebo u uzlových konstrukcí. Nejběžnější spoje ocelových konstrukcí jsou svary. Označování svarů na výkresech se provádí například podle normy DIN EN ISO 2553. Symboly svarových spojů jsou do programu komplexně zapracovány. Nová funkce „Značení svarových spojů“, která je řízená dialogovým rozhraním, Vám umožní efektivní kreslení svarových spojů a označit je správnými symboly.

Tato funkce je součástí modulu "Kovové spojovací prvky pro dřevostavby”.

Nastavení lze uložit, spravovat a pomocí oblíbených položek je lze snadno načíst. Rovněž lze obvyklým způsobem provádět přenos na další položky konstrukce, nebo výměnu s ostatními uživateli.

BIM|Spolupráce

NOVINKA! Modul: D-Ref reference stavby

Nový modul D-Ref - reference stavby Vám nabízí zcela nové a inovativní možnosti pro týmovou spolupráci. Pomocí nástroje D-Ref můžete porovnávat konstrukční celky a velmi snadno najít změny nebo kolize, sledovat je a vyřešit. D-Ref zobrazuje i jiné konstrukční celky z libovolných projektů. Tato nová technologie umožňuje rychlé porovnávání rozdílů mezi výkresy. Dokonce i ty nejmenší změny jsou viditelné okamžitě.

Rovněž můžete konstrukci rozložit na libovolné stavební díly. To je výhodou, pokud by měly být jednotlivé fáze výstavby nebo stavby rozděleny do týmů a zpracovávat se odděleně. V tomto případě je kontrola kolizí nepostradatelná. Ta Vám okamžitě po stisknutí tlačítka přehledně zobrazí, kde posuzované stavební prvky kolidují s prvky aktuální konstrukce. Tím se zabezpečí, že všechny dílčí pozice budou později perfektně na sebe lícovat.

IFC Export

Zohlednění různých cílových systémů

Vy předáváte IFC informace svým partnerům, ale jejich cílové systémy bohužel nepodporují všechny možnosti IFC formátu. To vede k problémům. Nyní můžete s produktem IFC Export vzít v úvahu požadavky cílových systémů provedením příslušných nastavení:

 • Škálovatelné přidělování a seskupování stavebních prvků: důležité pro přenos např. na programy Allplan, Revit
 • Geometrický popis buď přes CSG nebo BRep: důležitý pro přenos např. na Allplan
 • Geometrický popis stavebních dílců i přes SweptSolid: důležitý pro přenos např. na Dlubal

IFC-Import

Při importu z IFC formátu jsou čísla stěn automaticky detekována a akceptována, takže již více není zapotřebí je náročným způsobem upravovat.

Organizace

Nové třídění a číslování

Důsledná organizace modelu stavby, od soupisek a výkresů počínaje až po stroj, je nezbytná pro zabezpečení funkčního pracovního procesu - především ve spolupráci s ostatními účastníky projektu. Pořadové číslo (číslo položky) stavebního prvku má přitom hlavní význam. Abychom s tím pomohli, osvědčené výpočty třídění byly doplněny o další rozšíření.

 • Přiřazení rozsahu pořadových čísel ke skupinám stavebních prvků (např. k vaznicím), aby je bylo možné identifikovat rovněž i podle pořadového čísla: 100-150 pro vaznice, 200-400 pro krokve, atd.
 • Přepínací volba zabraňuje výskytu duplicitních čísel v celé budově. Tím způsobem se zabezpečí záloha strojního zařízení.

Soupiska konstrukčních celků

Konstrukční celky se používají jako organizační stupeň, zejména v ocelových konstrukcích (styčníkové plechy, ocelové rámy, atd.) a používají se stále častěji. Za účelem administrace je okamžitě k dispozici soupiska konstrukčních celků, která Vám poskytne rychlý přehled o stávajících konstrukčních sestavách, o jejich příslušnosti ke stavebním prvkům budovy, o celkovém objemu a hmotnosti. K dispozici je další obzvlášť komfortní funkce: pro snadnou identifikaci konstrukční skupiny lze uložit obrázek pro každý řádek soupisky. To např. usnadňuje plánování nakládky na staveništi a umožňuje její rychlejší kontrolu.

Soupiska prvků stavby

Výrobní jednotky budovy jsou často organizačně rozděleny na stavební prvky (stěny, stropy, střešní plochy, příhradové konstrukce). Tyto prvky lze ještě segmentovat, tedy rozdělit na menší výrobní jednotky. Soupisky stavebních prvků zde poskytují rychlý přehled o stávajících stavebních prvcích, jejich rozměrech, čelních plochách a o hmotnosti. Používají se např. k přípravě plánování nakládky a kontrole nosnosti. Stejně jako soupiska konstrukčních celků tak i soupiska prvků stavby obsahuje obrázek pro rychlou a pohodlnou identifikaci prvků a samozřejmě ji lze vytisknout tak často, jak je zapotřebí.

DC-Statik - Statický software pro dřevostavby

NOVINKA! Základové patky a základové pasy

Za účelem kompletního posouzení dřevěných konstrukcí musí být stavební prvky ukotveny v zemi pomocí základů. S programem DC-Statik můžete nyní také provádět výpočet nevyztužených a vyztužených základových patek a základových pasů, a tak od krokví až k základům provést statické posouzení menších konstrukcí, jako jsou např. přístřešky.

Pro nevyztužené základy můžete v programu pomocí naší optimalizace základů automaticky určit optimální rozměry základů. S pomocí nových činitelů můžete nyní snadno snížit hodnoty zatížení z přenosu zatížení a vytvořit trojúhelníkové a lichoběžníkové zatížení. Stejně tak můžete zvýšit hodnoty zatížení, a tak můžete rychle použít zatížení vícekrát, aniž byste museli zadávat jiný přenos zatížení.

Při výpočtu vyztužených základů je nabízen výběr možných typů výztuže (průměr ocelových prvků, rozmístění ocelových prvků) Tímto je možné si zvolit ohybovou výztuž, nebo pokud je to nutné, smykovou výztuž. Pro rychlý přehled výsledků mají změny výztuže přímý vliv na zobrazené hodnoty využití, na posouzení a na upozornění.

Hodnocení půdy se provádí podle zjednodušeného postupu podle normy DIN 1054-2010. Za tímto účelem se vyžaduje uvést informace o vlastnostech půdy, aby se mohlo zjistit napětí v podloží. Pokud máte k dispozici znalecký průzkum o půdě a znáte maximální únosnost podloží, pak lze tuto hodnotu samozřejmě zadat přímo.

V přehledném a ověřitelném protokolu o výpočtu je kromě montážního výkresu a tabulkové dokumentace vstupních dat uveden i zvolený typ výztuže. Jako obvykle všechny posudky najdete zdokumentované jak v přehledné tabulce, tak i jednotlivě s příslušnými hodnotami výpočtu.

Převzetí zatížení pomocí součinitele

Převzetí zatížení z jiných položek statického výpočtu není v programu DC-Statik nic nového. Často se musí provádět převzetí stejných zatížení několikrát, např. ve výpočtu hřebenových vaznic je to zatížení levé a pravé krokve nebo u valbové střechy u obou nárožních krokví. Naproti tomu za účelem hospodárnějšího výsledku zatížení v případě valbových střech by se mělo zatížení na pozednici snížit. Přenos zatížení z krokví vytváří v tomto případě trojúhelníkové zatížení.

S pomocí nových součinitelů můžete nyní hodnoty z převzatých zatížení snadno snížit a vytvořit trojúhelníkové a lichoběžníkové zatížení. Pro rychlé vícenásobné použití zatížení můžete stejným způsobem hodnoty zatížení zvýšit, aniž byste museli zadávat další hodnoty přenosu zatížení.

Požární bezpečnost

Požární bezpečnost je důležitou otázkou zejména ve veřejných projektech. Na základě požadavků byl doplněn volitelný modul „Požární bezpečnost“. Kromě třídy požární odolnosti R90 pro lepší přehlednost statických posudků existují ještě dodatky k dokumentu statického posudku. Aby bylo možné co nejrealističtěji zjistit posouzení požární odolnosti lepeného lamelového dřeva, byl výpočet změněn na metodu hodnocení, která bere v úvahu odpadávání zuhelnatěných zbytků v důsledku rozpálení lepených vrstev. Změnou návrhové metody v normách NTC a SIA na „Metodu s redukovaným průřezem“ se nyní výpočet provádí standardně požadovaným způsobem podle italské nebo švýcarské normy.

Probíhající úpravy - vždy aktuální

V programu DC-Statik jsou k dispozici různé stavební výrobky od různých výrobců. I s novou Verzí 19 budete profitovat z aktuálnosti dat a norem použitých v programu DC-Statik. Výpočty prvků z lepeného lamelového dřeva byly přizpůsobeny aktuálním osvědčením a certifikaci ETA (Evropskému Technickému Posouzení) výrobců a výběr byl rozšířeno o další výrobce PSPH-lepeného lamelového dřeva. V oblasti tesařského spojovacího kování a spojovacích prostředků byly stávající produkty doplněny nebo aktualizovány. Samozřejmě bylo také přepracováno posouzení rybinových spojů s ohledem na nové osvědčení z června 2018.

Nejdůležitější novinky V19 v PDF
Informační leták V19 ke stažení v PDF formátu.
Nejdůležitější novinky V19 ke stažení Schatten
Nejste uživatelem softwaru Dietrich's?
Kontaktujte nás pro více informací o mnoha možnostech softwaru společnosti Dietrich's.
Kontaktní formulář Schatten
© 2019 dietrichs.com